Gratis date sider Odsherred

(Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Esbjerg Dokhavn frembyder i disse dage et interessant skue. I Esbjerg skulle man synes, at dette måtte være umuligt, da husene ligger så spredte med så mange byggegrunde imellem.

gratis date sider Odsherred

Der er ikke tale om nogen færgehavn, for overfarten finder sted i en båd fra den åbne strand ved det, vi i dag kender som Gl. (Esbjerg Folkeblad ) Det bekendtgøres, at der for fremtiden vil kunne aflægges svendeprøver i Esbjerg. Skibsfarten på Esbjerg Havn, der har forårsaget at fyrene rejstes, er endnu kun i sin vorden, er meget ringe. Pedersen er ikke på vognen, da hestene løber, og der sker ingen skade. 4.30 alarmeres Esbjergs beboere – Andelsslagteriet brænder. november 1876, da der bliver gjort begyndelse til et offentligt skolevæsen med Langvad som konstitueret førstelærer. Endnu har de mest tjent til vejledning for lægterne, der sejler på Varde Å, og nordmændene, der kommer med trælast her til øen, samt de skibe, der fra København, Hamborg eller andre steder søger ind til Fanø for at losse. Mælkespandene har selvfølgelig set sig om i den vide verden og må bagefter samles op langs vejgrøfterne. november 1868 underskriver han kontrakten med gehejmeråd Tietgen som kautionist. – Byggegrundene markeres med pæle langs de imaginære gader, som de to forestiller sig vil blive anlagt. Hvad de så meget omtalte dybdeforhold på barren ud for Grådyb angår, da kunne vi oplyse, at Osprey, der går 11 ¾ fod dybt, havde vand nok, vel 14 fod. De tre mænd har nu været hos ministeren, der lovede at opslå embedet ledigt, når biskoppen har indsendt forslag herom. Jacobsen (over Apoteket) begynder droskekørsel i lukket vogn gennem byen. person: 15 øre til Torvet, 20 øre til Hotel Royal og 25 øre til havnen for en enkelt tur. (Esbjerg Folkeblad ) Det var en lovende begyndelse markederne i Esbjerg – som afholdes ved kreaturstaldene ved banegården – fik. 104) Den schweiziske ingeniør Carlé får havnebygningen i entreprise: Den 17. Esbjerg 1966) • Gebhardt udarbejder sammen med gårdejer Niels Christensen det første udkast til en gadeplan over ”byen”, så de kan udstikke deres parceller til salg. For en fjorten dages tid siden lossede dampskibet Carlshamn fra byen af samme navn trælast fra Sverige til de vestjyske jernbaneanlæg. 202) • Bræddehuset Tutten, der ligger mellem Bavnehøj og havnekontoret, og som rummer restauration, skænkestue, butik og bolig for bestyreren, nedlægges. (Esbjerg Folkeblad ) For nogle dage siden blev det overdraget tre mænd her fra byen at rejse til København og tale med kulturministeren om ansættelse af en præst for Esbjerg.

Gratis date sider Odsherred

I stedet støtter sognerådet økonomisk de små privatskoler. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Dampbåden Dan fra København, der for en måneds tid siden kom hertil for at føre mudderprammene fra havnen over mod Fanø-siden, hvor mudderet udlosses, har nu, efter at have været under reparation i omtrent tre uger, atter begyndt sine vante farter, og opmudringsarbejdet går godt fra hånden. 211) I amtsrådet behandles et udkast til en politivedtægt for Skads Herred, og det er vel mhp. Ingen mennesker eller svin (300 i folden) kommer til skade. (Esbjerg Folkeblad og ) Håndværkerforeningen i Esbjerg sprænges på generalforsamlingen. Ønsket afslås med den begrundelse, at der ikke er brug for en fast skole. Dagmar er det største skib, som endnu har været inde i havnen, men det er da også først efter at have udlosset en tredjedel af sin last ude på reden, at den kan flyde ind. Kontorbygningen og slagteriets østre afdeling reddes fra flammerne. Han behøver kun knap 39 timer for at fuldføre turen og vinde pengene (250 kr.). (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Fanø: Fyrene på Sædding Strand og Esbjerg Havneanlæg lyser og skinner smukt i de mørke nætter; de vejleder sømanden, der færdes ved vore kyster. Pedersens heste bliver bange og tager fart ud ad Vognsbøl til, hvor de standses ved gårdejer Jens Pedersens gård. Derved vanskeliggøres en virksomhed, som utvivlsomt har en fremtid i Esbjerg, og som meget kunne gavne denne fremtidsby. Pedersens vogn holder udenfor Strandby Kro, da der kommer en vogn med svin forbi. Man har således i disse dage fuldendt en meget stor og smukt bygget viadukt ved Lunderskov, og på hele strækningen fra udgangspunktet til Andstbro er det hele arbejde således fremmet, at der kun står tilbage at pålægge skinnerne, der imidlertid endnu ikke er ankomne fra England. Brandvæsenet tager så godt fat, som et brandvæsen som vort kan.

(Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Arbejdet på Lunderskov-Esbjerg-banen østpå er ifølge Jyllandsposten i den senere tid skredet vidt frem. Hurtigt samles en mængde hjælpsomme mænd ved det store bygningskompleks, hvor luerne slår højt mod himlen og kaster et stærkt lysende skær over hele byen.

50) Skibsbygger Dahl, der agter at grundlægge et skibsbyggeri ved Esbjerg og allerede har udført en del arbejde der på stedet, har ikke kunnet få tilladelse til at anlægge sit værft inde i havnen, men må bygge udenfor denne, hvor naturen lægger hindringer i vejen for skibenes udsættelse. han skal flytte til Esbjerg og derfra drive fiskeri for selskabets regning med andel i udbyttet. (Esbjerg Folkeblad ) Da gårdejer Peder Pedersen fra Kvaglund skal køre mælkevognen hjem fra Esbjerg, løber hans heste løbsk.

drivis hver vinter må sejle fra de åbne og under isforhold usikre rhed ved Hjerting til Esbjergs sikre havn.

Der er fem skonnerter fra Fanø og en tremasterskonnert Osprey, kaptajn Murray, fra Dundee, der losser jernbaneskinner, komne fra Cardiff. Foreløbig skal det ny skib dog overtage farten på Grimsby.

7 i Kronprinsensgade, blev den første dreng i [nybyggerbyen] Esbjerg født. Og det skal være efter denne ”kronprins”, at gaden har sit navn. Der er nemlig ikke mindre end seks større skibe under losning; Ladningerne består navnlig af jernbanesveller. (Esbjerg Folkeblad ) Det nyindkøbte skib ”Fanø” vil blive sat i fart på Esbjerg-Parkeston-ruten, således at denne fremover vil blive besørget af tre skibe: ”Expres” om tirsdagen, ”Koldinghus” om onsdagen og ”Fanø” om lørdagen.

Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *